Nasza placówka dysponuje 60 miejscami dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Kwalifikacja dzieci do Ośrodka przebiega dwuetapowo.

I etap: Należy zgłosić się z dzieckiem na konsultację logopedyczno - psychologiczną do Ośrodka, po wcześniejszym umówieniu terminu. Termin konsultacji  można ustalić osobiście w naszej placówce (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Millana 15, Kraków), telefonicznie ( 0-12 266-34-67 ), a także drogą e-mailową.
Przed zgłoszeniem się na Zespół Diagnostyczno - Konsultacyjny należy koniecznie wykonać badania i uzyskać opinię od:
- psychologa (wyniki testów inteligencji i innych, oraz wnioski z obserwacji);
- pedagoga uczącego dziecko w przedszkolu lub szkole;
- logopedy;
- neurologa (wraz z badaniem EEG);
- foniatry lub audiologa (wynik badania słuchu);
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

          Podczas konsultacji wnikliwie analizowane są wyniki dostarczonych badań specjalistycznych, przeprowadzany jest wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka oraz dokonywana jest wstępna ocena rozwoju mowy i języka u dziecka.

II etap: Decyzję o przyjęciu dziecka do naszego Ośrodka i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy wiekowej podejmuje Rada Pedagogiczna.

Dzieci zakwalifikowane na terapię obowiązuje okres próbny trwający od 1 do 3 miesięcy.