Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Rekrutacja

Nasza placówka dysponuje 60 miejscami dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Kwalifikacja dzieci do Ośrodka przebiega dwuetapowo.

I etap:
należy zgłosić się z dzieckiem na konsultację logopedyczno - psychologiczną do Ośrodka, po wcześniejszym umówieniu terminu.
Termin konsultacji można ustalić:
● osobiście w naszej placówce (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. St. Millana 15, 30-610 Kraków)
● telefonicznie (12 266-34-67)
● a także drogą e-mailową: ustalenie terminu konsultacji

Przed zgłoszeniem się na Zespół Diagnostyczno - Konsultacyjny należy koniecznie wykonać badania i uzyskać opinię od:

● psychologa (wyniki testów inteligencji i innych, oraz wnioski z obserwacji);
● pedagoga uczącego dziecko w przedszkolu lub szkole;
● logopedy;
● neurologa (wraz z badaniem EEG);
● foniatry lub audiologa (wynik badania słuchu);
● orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podczas konsultacji wnikliwie analizowane są wyniki dostarczonych badań specjalistycznych, przeprowadzany jest wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka oraz dokonywana jest wstępna ocena rozwoju mowy i języka u dziecka.

II etap:
decyzję o przyjęciu dziecka do naszego Ośrodka i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy wiekowej podejmuje Rada Pedagogiczna.
Dzieci zakwalifikowane na terapię obowiązuje okres próbny trwający od 1 do 3 miesięcy.