Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Terapia Tomatisa

W grudniu 2007 r., nasz Ośrodek został wyposażony w sprzęt do treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa. Z terapii mogą korzystać dzieci przebywające w naszym Ośrodku.

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio - psycho - lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.
Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchemˮ, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Ćwiczy ono „uchoˮ w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia.
Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.
Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać, czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Może mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżnianiem wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Dodatkowo może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.

Efektem stosowania Metody Tomatisa, może być:

● polepszenie koordynacji ruchowej
● polepszenie radzenia sobie z emocjami
● polepszenie radzenia sobie ze stresem
● zwiększenie koncentracji
● lepsze zapamiętywanie
● zwiększenie sprawności komunikowania się
● lepsze wykorzytywanie posiadanego potencjału

Powyższe informacje o Metodzie Tomatisa opracowano w oparciu o ulotkę Centrum Audio - Psycho - Fonologii „ESPACE ˮ.
Więcej wiadomości na ten temat na stronie: Centrum Audio Psycho Fonologii ESPACE