Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Terapia logopedyczna

Jesteśmy jedynym w Polsce specjalistycznym Ośrodkiem, który od ponad 50 lat zajmuje się terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.
W Ośrodku została wypracowana metoda kompleksowych oddziaływań na dzieci z głębokim deficytem w rozwoju językowym. Najistotniejszym elementem tej metody jest właśnie terapia logopedyczna.
Obejmujemy nią dzieci od 4-tego do 10-tego roku życia, przebywające w Ośrodku.

Do zadań logopedy należą:

♦ działania w Zespole Diagnostyczno - Konsultacyjnym poprzez wstępną ocenę rozwoju mowy i języka dziecka oraz wywiad z rodzicami;
♦ wnikliwa analiza uzyskanych wyników specjalistycznych badań (neurologicznych, foniatryczno-audiologicznych i innych) oraz postawienie diagnozy, co stanowi podstawę do rozpoczęcia terapii;
♦ codzienna obserwacja dziecka i realizowanie zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego, ukierunkowanego na nabywanie nowych umiejętności językowych;
♦ ścisła korelacja działań z pracującymi na terenie naszej placówki specjalistami: pedagogami, psychologami, terapeutami SI, nauczycielem rytmiki, neurologiem oraz współpraca z poradniami oświatowymi i poradniami służby zdrowia;
♦ pedagogizacja rodziców (poprzez częste spotkania informacyjne, warsztaty), mająca na celu zachęcenie ich do aktywnego udziału w procesie terapii.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinetach przygotowanych do indywidualnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Są one wyposażone w niezbędne pomoce specjalistyczne, dzięki którym możliwe jest rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji językowych i psychicznych dziecka.
Proces diagnostyczno-terapeutyczny jest procesem długotrwałym i złożonym. Stwarzamy dziecku takie warunki, aby w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej akceptacji mogło się rozwijać odnosząc sukcesy.
Naszym atutem jest czas, jaki poświęcamy każdemu dziecku na indywidualną terapię.
Zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku prowadzone są przez wykwalifikowaną, doświadczoną i przyjazną dziecku kadrę.
Odbywają się często i systematycznie, dlatego też odgrywają bardzo istotną rolę w powodzeniu terapii.


RODZICUjeśli Twoje dziecko

● w wieku 3 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia, nie głuży;
● w wieku 6 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia zainteresowaniem, a na Twoją mowę gaworzeniem;
● pod koniec 1-szego roku życia nie rozumie prostych pytań (np. gdzie mama, tata, ulubiona zabawka), nie wskazuje na polecenie choćby kilku osób czy przedmiotów z najbliższego otoczenia, nie naśladuje odgłosów otoczenia, głosów zwierząt, nie wypowiada kilku słów;

POROZMAWIAJ O TYM Z PEDIATRĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z PSYCHOLOGIEM LUB LOGOPEDĄ.

jeśli Twoje dziecko

● w wieku 2-3 lat nie rozumie Twoich prostych pytań i prostych poleceń;
● nie lubi słuchać czytanych przez Ciebie bajek czy też słuchać bajek dźwiękowych;
● nie mówi, bądź mówi niewiele;
● rozumie mowę lecz mało mówi;
● rozumie mowę, mówi dużo ale bardzo niewyraźnie;

KONIECZNIE POSTARAJ SIĘ O KONSULTACJĘ LOGOPEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNĄ

Jeśli u Twojego dziecka rozwój mowy wyraźnie się opóźnia, a specjaliści (logopeda, psycholog, neurolog) podejrzewają niedokształcenie mowy o typie afazji powinieneś skorzystać z konsultacji w Ośrodku dla dzieci z afazją.
Potwierdzenie tych podejrzeń przez Zespół Diagnostyczno - Konsultacyjny działający w Ośrodku umożliwi Twojemu dziecku rozpoczęcie kompleksowej terapii w naszej placówce.